STANOVY

http://www.fikar.info/stanovy

stav 17. 7. 2018

STANOVY

Fikar, divadelní a osvětový spolek

 1. Úvodní ustanovení:     Spolek - Fikar, divadelní a osvětový spolek je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 2. Název spolku: Fikar, divadelní a osvětový spolek
 3. Sídlo spolku:   Náměstí Prokopa Chocholouška čp. 7, 398 52 Nadějkov                  
 4. Cíl činnosti:     Navázáním na činnost byvšího čtenářsko-ochotnického spolku Fikar, s rozšířením činnosti na naši celkovou duchovní obrodu, společným úsilím všech generací, působením kumštu divadelního, hudebního I výtvarného, stejněž tak vlasteneckým vzděláváním, jakož I zábavou, chce spolek občansky činným a sousedsky pospolitým konáním členů svých drahé naší vlasti prospěti. Konkrétně se spolek věnuje ochotnickému a loutkovému divadlu, jakož I hudebním a výtvarným produkcím.
 5. Členství ve spolku: Členem spolku se může stát každý, kdo má zájem o šíření kulturních hodnot, nejen v Nadějkově. Členství ve spolku není věkově omezeno. Nového člena spolku přijímá valná hromada.
  • Členství ve spolku zaniká: vystoupením člena písemnou formou, vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady a zánikem spolku.
  • Aktivní členství ve spolku zaniká: úmrtím člena, nebude však nikdy vymazán z členstva, neboť jeho duch ve spolku na věky zůstane.
 6. Orgány spolku:
  • Chvalná hromada -jest orgánem nejvyšším. Mění a doplňuje stanovy, jednací řád a zvyklosti, rozhoduje o zániku spolku, stanoví a volí radu starších, maje na paměti základní cíl činnosti a tuto konkretizuje. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření spolku a má rozhodující hlas při takovém vynaložení prostředků, které by vedly k zadlužení spolku. Schvaluje rozpočet spolku. Koná se nejméně jednou do roka. Valná hromada jest orgánem volebním. Členové spolku na ní volí radu starších a principála. Chvalnou hromadu svolává principál, po uplynutí řádného času, nebo kvůli závažným rozhodnutím. Musí být také svolána na podnět kteréhokoliv člena spolku, kterého podpoří kdokoliv z rady starších. Svolávána je také vždy dle platných zákonů občanského zákoníku. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 50% členů spolku a usnáší se prostou většinou hlasů. V případě, že chvalná hromada není usnášeníschopná, principál, nebo jeho řádně zvolený zástupce z rady starších, chvalnou hromadu přeruší na 30 minut. Po uplynutí této doby zahájí principál, nebo jeho řádně zvolený zástupce z rady starších, jednání náhradní chvalné hromady. Tato chvalná hromada se ve všech otázkách usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů spolku.
  • Rada starších. Jest výkonným orgánem spolku, voleným chvalnou hromadou na předem určené období. Zabezpečuje hospodaření spolku dle schváleného rozpočtu. Projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy spolku. Rada starších má pět členů: Principál, kterýž je statutárním zástupcem spolku, oprávněným jednat jménem spolku ve všech věcech. Dále se stará o bandu hereckou a její činnost. Kantor, kterýž hold Múze hudební a výtvarné skládá, organizuje koncerty a výstavy. Dále se stará o bandu loutkohereckou a její činnost. Písmák,   badatel to v historii a vědách ostatních, inspirátor poučných shromáždění. Strážce účtu, prozaicky pokladníkem zvaný. Vede spolku účetnictví. Radní, pátý člen rady spolku, bez portfeje.
 7. Zásady hospodaření:   
  • Spolku vede účetnictví chvalnou hromadou zvolený pokladník, neboli Srážce účtu. Tento vypracuje a podá za spolek, radou starších schválené, daňové přiznání, jakož i výroční zprávu o hospodaření spolku.
  • Spolek nemá výdělečný charakter. 
  • Členové neodevzdávají pravidelné příspěvky a členství není příspěvky podmíněno.
  • Prostředky získané dobrovolnými příspěvky, či dary mecenášů, budou vždy použity na další kulturní činnost.
 8. Zánik spolku:
  • Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na valné hromadě
  • Spolek může zaniknout dále jen podle platného českého právního řádu.
 9. Závěrečná ustanovení:
  • Spolkové stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do Spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
  • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
  • Spolkové stanovy byly schváleny chvalnou hromadou v Nadějkově dne 20. 11. 2015.

 

 
TOPlist